Status fra restaureringen ved Hardanger Fartøyvernsenter

Fremad ll- Status for restaurering og utført arbeid for 2021

Grunnet korona forholdene i Norge, har dette vært en hindring for besøk til Hardanger Fartoyvern Senter, for dugnad og standard prosjektmøter. Det er imidlertid gjennomført regelmessige status og avklarings møter for fremdrift av prosjektet via video og annen media.

Stiftelsen hadde som målsetning at restaureringen av Fremad ll, skulle være ferdig og fartoyet returnert til sin hjemmehavn, i mai 2021. Stiftelsen hadde søkt Riksantikvaren / Rogaland Fylkeskommune om stønad for ferdigstillelse. Søknad for 2021 var på kr. 4 080 000.-, Bevilget beløp ble kr. 1 200 000.-. Dette forandret alle planer om en ferdigstillelse innen 2021.

Stiftelsen klaget over tildelingen, men klagen førte ikke frem. Arbeidet fartøyet stoppet opp, så lenge klagen ble behandlet i Fylke og ved Riksantikvaren.

Nye planer måtte derfor lages for arbeid som kunne utfores innenfor tildelt tilskudd. Hovedaktivitet for de nye planer var elektrisk installasjon samt montering av master og vinsjer. Stiftelsen hadde mottatt støtte fra 2 private aktører, dette medforte at budsjettet for 2021 kunne økes til kr. 2 mill.
Ved gjennomgang av budsjettet i oktober, ser det ut for at dette beløpet blir brukt innen 2021.

Stiftelsen Fremad II og Hardanger Fartøyvern Senter, gjennomførte et prosjekt møte i Norheimsund 25. Oktober 2021. Formålet med møtet var; Godkjenning av utført arbeid for denne termin, Stiftelsen skulle ta ansvar for første start av hovedmotor etter overhaling, oppgang av status for utestående arbeider samt gjennomgang av budsjett overslag for arbeid i 2022. Dette overslag vil danne grunnlag for Stiftelsens søknad om støtte i fra Riksantikvaren / Rogaland Fylkeskommune.

Stiftelsen Fremad II deltok i dette 3 dagers dugnad og prosjektmøte, med fem representanter og nødvendig kompetanse innen motor / hydraulikk, økonomi og prosjektledelse.

Utført arbeid fra HFS er godt dokumentert gjennom regelmessige rapporter med beskrivelse av utført arbeid samt dokumentert med gode bilder. Utført arbeid ble i felleskap inspisert og godkjent fra Stiftelsen.

I felleskap med HFS ble fartøyets propell aksel tilkoplet motoren og denne klargjort for oppstar. Etter mindre justeringer ble motor startet for første gang og alt fungerte tilfredsstillende for selve motoren. Nå skal gir testes og annet hjelpeutstyr monteres på motor. Oppstarten ses på som en god milepel.

Siden Fremad ll ble sjosatt, 28. August 2020, har fartoyet ligget ved kai ved Fartoyvernsenteret.  Ved årsskiftet ble det installert en presenning som beskyttelse over fartoyet. Denne presenning til en kostnad av kr. 280 000.-, pluss montering ble kjopt inn av tilskudd mottatt fra Vestenfielske Bykreditts Stiftelse. En meget kjærkommen gave som vil bidra med å beskytte fartøyet i opplag i mange år fremover.

Skipperlugar, mannskapslugar og messe er alle tilnærmet ferdig innredet.  Her måtte alt interiør skiftes ut grunnet angrep av sopp i de gamle materialer. Utestående arbeider i innredning er bad / toalett i egnehuset samt ferdigstille alt monterings arbeid for utstyr i styrehus.

Remontering av den elektriske installasjon, 24 volt anlegg, viser seg å være vanskelig. Her var nok mye for gamelt og må erstattes med nytt, etter antikvariske metoder. Dette betyr at mottatt anbud viste seg å være urealistisk og nytt firma har tatt over og nytt anbud er mottatt. Største kostnaden for dette blir mann-timer, ikke selve utstyret. Arbeidet pågår og Stiftelsen hadde eget møte med HFS og utførende elektriker, for avklaring og felles forståelse av utfordringene for dette arbeid.

Stiftelsen hadde bedt om at alt elektrisk som tilhørte oppstart av motor, var utført før vi kom og dette var utført tilfredstillende.

For hydrauliske systemer er de fleste komponenter montert, men ikke tilkoplet tanker gjennom rørsystemer. Dette blir en stor kostnad.

Hardanger Fartøyvernsenter hadde utarbeidet en arbeidsplan for å ferdigstille restaureringen. Alle tiltak inklusive kostnader, ble drøftet med Stiftelsen. Denne arbeidsplan med kostnader, danner grunnlag for Stiftelsens søknad om støtte i fra Riksantikvaren / Rogaland Fylkeskommune for 2022.

Stiftelsen arbeider tett opp mot Strand Kommune, for å etablere en hjemmehavn for Fremad II. Strand Kommune har nylig kjøpt inn en ny flytebrygge som monteres inne i Jørpeland havn. Dette vil bli Fremad IIs faste plass, i årene fremover.

Stiftelsen har også foreslått og skissert opp utvikling av et ”Marint senter”, i det samme område. Et ”Marint senter” er tiltenkt brukt av alle aktører innenfor marine aktiviteter samt til noen kommunale service tjenester som toaletter og turist informasjon. Det vil nok ta noen år før dette kan realiseres, men ideen og planene drøftes mellom Stiftelse og Strand Kommune.

 Sign

Terje Iversen, Leder Venneforeningen